PRACODAWCA ROKU

  • Przywództwo i zarządzanie

Doskonałe organizacje przyjmują programy i inicjatywy charakteryzujące się transformacją, innowacyjnością i systematycznością. Zależy to od skutecznego przywództwa i procesów, praktyk i systemów zarządzania w każdym środowisku organizacyjnym. Efektywne przywództwo i ład korporacyjny tworzy sprzyjające środowisko dla włączania różnych praktyk w zakresie zasobów ludzkich do głównego nurtu działalności organizacji, a także zapewnia istnienie wystarczających systemów wsparcia, kontroli i równowagi w celu zapewnienia ich sukcesu.

  • Wyniki przedsiębiorstwa

Kluczowym czynnikiem sukcesu w organizacjach osiągających dobre wyniki jest ich zdecydowana koncentracja na wynikach i rezultatach. Dla wielu pracodawców stabilność finansowa, efektywne świadczenie usług i wzrost są kluczowymi wskaźnikami wyników. Jasne kierunki, strategie i wartości wysyłają silne sygnały dotyczące wyników i pomagają w tworzeniu kultury zorientowanej na wyniki. Plany i programy są dobrze wdrożone w całej organizacji, systematycznie śledzone na poziomie jednostki i poszczególnych jednostek i są stale ulepszane.

  • Innowacje i produktywność

Wszystko, co organizacja robi, daje wynik lub rezultat. Oprócz bardziej tradycyjnych typów wyników związanych z wielkością, kosztem i jakością produktów lub usług, wszyscy pracodawcy generują wyniki działań polegających na codziennym przekazywaniu informacji i wiedzy pomiędzy dwiema lub więcej stronami (np. pracownicy dla pracowników, pracownicy dla klientów itp.). U doskonałego pracodawcy, wszystkie działania każdego pracownika mają na celu zwiększenie wartości firmy, a tym samym wpływanie na wyniki firmy i konkretne wyniki osiągane przez organizację.

  • Odpowiedzialne postępowanie w biznesie

Postępowi pracodawcy praktykują społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) – odzwierciedlającą ich zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla wszystkich interesariuszy organizacji. CSR dobrze łączy się z zaangażowaniem organizacyjnym w realizację i utrzymanie praktyk etycznych, które obejmują przestrzeganie odpowiednich przepisów branżowych, przepisów BHP, regulacji oraz norm zawodowych i norm zachowania.

  • Integracja i różnorodność

Różnorodność oznacza coś więcej niż tylko zachęcanie osób ze wszystkich środowisk do ubiegania się o pracę niezależnie od wieku, klasy, rasy, pochodzenia etnicznego, płci czy niepełnosprawności. Wymaga to upewnienia się, że w Twojej organizacji istnieją odpowiednie polityki i praktyki. Integracja i różnorodność zapewniają, że wszystkie działania są niedyskryminacyjne w stosunku do wszystkich osób; zwiększa się udział osób ze wszystkich środowisk we wszystkich funkcjach decyzyjnych; oraz promuje się praktyki różnorodności w miejscu pracy.

  • Środowisko pracy

Stopień, w jakim pracownicy czują się pasjonatami swojej pracy, są zaangażowani w organizację i wkładają dyskrecjonalny wysiłek w swoją pracę jest kluczem do osiągnięcia wyników biznesowych. Można to osiągnąć poprzez stworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się ważni i doceniani.

  • Nauka i rozwój

Strategia uczenia się i rozwoju ma na celu zaspokojenie potrzeb pracowników, zapewnienie optymalnego rozwoju kapitału ludzkiego oraz budowanie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i przywództwa dla silnego zespołu wykonawczego w przyszłości. Kiedy jest dobrze dopasowana do ogólnych celów biznesowych, jasna i dobrze zdefiniowana strategia uczenia się i rozwoju zapewnia plan rozwoju, który pozwoli na stworzenie listy utalentowanych pracowników, która będzie w stanie osiągnąć cele organizacyjne.

  • Praktyka zasobów ludzkich i stosunki przemysłowe

Wysoko wykwalifikowani i skoncentrowani na ludziach pracodawcy wykorzystują w pełni potencjał swoich pracowników. Posiadają oni wiele programów stymulujących partycypację pracowników, zaangażowanie i systematycznie zwracają uwagę na ich poziom zaangażowania i potrzeby w zakresie dobrego samopoczucia. Dobrą praktyką jest zapewnienie, że organizacja stosuje praktyki skoncentrowane na pracownikach, których celem jest umieszczenie właściwej osoby w odpowiednim miejscu pracy i zachęcenie pracowników do osiągania wyników, przy jednoczesnym docenieniu i sprawiedliwym wynagradzaniu oraz obserwowaniu postępów i rozwoju osobistego poprzez organizację.