Regulamin uczestnictwa

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji jest Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-697, ul. Rzymowskiego 30 lok. 226.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w agendzie konferencji oraz zobowiązuje się do ich publikacji na stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia danej konferencji.
 4. Wszystkie wygłaszane prezentacje są objęte prawami autorskimi prelegentów i mogą służyć jedynie w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie udziału oraz warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konferencji jest płatny.
 2. Uczestnikiem Konferencji może być każda zainteresowana osoba – z określonej grupy docelowej, która zarejestruje się online i po odnotowaniu wpłaty otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie, że została zarejestrowana. Ilość Uczestników jest ograniczona. Organizator poinformuje na stronie danej konferencji o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 3. Uczestnictwo osób z poza grupy docelowej konferencji rozpatrywane jest w trybie indywidualnym.
 4. Uczestnictwo w konferencji obejmuje: udział w części prezentacyjnej, możliwość odwiedzenia stoisk wystawienniczych firm które prezentują swoje produkty podczas przerw zaplanowanych w trakcie konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, przerwę lunch-ową oraz imienny certyfikat.
 5. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online oznacza akceptację postanowień powyższego regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych w trakcie trwania konferencji.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego online.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 9. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inna osoba, pod warunkiem poinformowania Organizatora o tej zmianie i przesłaniu danych takiej osoby najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem konferencji.
 10. Uczestnik konferencji pod żadnym pozorem nie może dystrybuować materiałów promocyjnych, informacyjnych, ani prowadzić żadnych czynności handlowych bez uprzedniej zgody Organizatora.
 11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 7 dni kalendarzowych lub mniej przed planowanym terminem konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Zobowiązuje się do zapłacenia 100% wartości wyszczególnionej  w zamówieniu.
 12. Wszelkie zmiany, reklamacje czy prośby o anulowanie zgłoszenia należy przesyłać na adres: edyta.sekula@trademedia.pl.
 13. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 14. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 15. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o.

 

 

Administrator Danych Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gintrowskiego 30 lok.413A, w Warszawie (02-697) informuje, iż Pani/Pana adres e-mail ujawniony został przez Panią/Pana dobrowolnie podczas wcześniejszego kontaktu ze spółką i jest przetwarzany w ramach prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych, w tym może być wykorzystywany dla marketingu bezpośredniego produktów lub usług Wydawnictwa Trade Media International Sp. z o.o. na podstawie art 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Ujawniony adres nie jest udostępniany odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. Przysługują Pani/Panu uprawnienia określone w art. 32 ust. 1 ww. ustawy w tym, prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.