Platforma Przemysłu Przyszłości
Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Fundacja wspiera:

 • Procesy transformacji cyfrowej;
 • Wdrażanie cyfrowych produktów i usług;
 • Wrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów Fundacji jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań.

Fundacja działa na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Fundacja realizuje ten cel tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości.

Działania Fundacji są skierowane do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Zadania Fundacji.

Szkolenia i kadry.

 • Prowadzenie działań na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego w szczególności w kontekście transformacji przemysłu;
 • Informowanie i szkolenie przedsiębiorców i pracowników w zakresie cyfryzacji przemysłu;
 • Wzmacnianie kompetencji pracowników dla przemysłu przyszłości poprzez współpracę z organizacjami prowadzącymi kształcenie techniczne.

Procesy technologiczne.

 • Budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz korzystania z nowoczesnych technologii;
 • Wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego i organizacyjnego firm z uwzględnieniem, procesów przetwórczych,  logistycznych, energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów;
 • Promowanie wykorzystywania przez firmy inteligentnych systemów opartych o inteligentną analizę danych;
 • Promowanie rozwiązań cyfrowej transformacji m.in. w zakresie zarządzania zmianą, wiedzą oraz innowacjami;
 • Promowanie wśród przedsiębiorców zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność, tworzenie zaufanych systemów wymiany danych oraz zasad cyberbezpieczeństwa.

Mechanizmy współpracy.

 • Tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej;
 • Inicjowanie, wraz z partnerami i przedsiębiorcami, projektów badawczych w zakresie nowatorskich rozwiązań cyfrowych;
 • Współpracę międzynarodową, w szczególności z innymi platformami z państw UE poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz kształtowanie spójnego podejścia do procesów transformacji cyfrowej przemysłu.

Prawo.

 • Opiniowanie projektów założeń i aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy;
 • Udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.

Cele oraz szczegóły dotyczące organizacji Fundacji zostały zapisane w Ustawie powołującej Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości.

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl