Politechnika Warszawska – Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska – Wydział Mechatroniki

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (dawniej: Mechaniki Precyzyjnej) powstał w 1962 roku. Jest najbardziej interdyscyplinarnym wydziałem na uczelni, a kto wie czy nie w Polsce. Kształcenie łączy m.in. automatykę, robotykę, metrologię, elektronikę, informatykę, elektrotechnikę, mechanikę, fotonikę, inżynierię biomedyczną.

Samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału są: Instytut Automatyki i Robotyki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki.

Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Mechatroniki obejmuje wg. klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujące dyscypliny naukowe:

 • automatyka i robotyka,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

We wszystkich powyższych dyscyplinach Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego. Poza tym działalność naukowa Wydziału koncentruje się w obszarach związanych z takimi dyscyplinami naukowymi jak: mechanika, informatyka, elektronika, elektrotechnika i fizyka.

W roku 2013 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Mechatroniki kategorię naukową A na podstawie przeprowadzonej oceny jednostek naukowych.

Studenci Wydziału kształcą się w Elastycznym Systemie Studiów Trójstopniowych (ESST) – ze studiami I (inżynierskimi), II (magisterskimi) i III stopnia (doktoranckimi), mając do wyboru trzy następujące kierunki :

 • Automatyka i Robotyka,
 • Inżynieria Biomedyczna,
 • Mechatronika.

Od 2012 roku Wydział prowadzi anglojęzyczne studia inżynierskie „Mechatronics” na kierunku „Mechatronika”, specjalności Inżynieria Fotoniczna.

Struktura specjalności studiów I i II stopnia przedstawia się następująco:

 • Kierunek Mechatronika:
 1. Inżynieria Fotoniczna
 2. Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe
 3. Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych
 4. Mikromechanika
 5. Elektroniczne Systemy Pomiarowe
 6. Techniki Multimedialne
 7. Urządzenia Elektromedyczne (tylko studia I stopnia)
 • Kierunek Automatyka i Robotyka:
 1. Automatyka
 2. Informatyka Przemysłowa
 3. Robotyka
 • Kierunek Inżynieria Biomedyczna:
 1. Aparatura Medyczna (I stopień, II stopień bez specjalności)
 • Kierunek Mechatronics
 1. Photonics Engineering

Wydział Mechatroniki został wyróżniony przez czasopismo „Perspektywy” znakiem jakości „Najlepsze Studia w Polsce” w Rankingu Kierunków Studiów w grupie automatyka i robotyka oraz mechatronika w latach 2013, 2014 i 2015.